Home

Niet farmacologische interventies bij pijn

Non-farmacologische interventies zijn een vorm van complementaire zorg. Deze zorg komt niet in de plaats van de gangbare zorg, maar heeft een toegevoegde waarde. De veronderstelling is dat non-farmacologische interventies lagere pijnscores en een reductie van angst bewerkstellingen en dat opiaat behoefte verminderd zal zijn In deze module worden verschillende non-farmacologische interventies beschreven die bij kinderen van verschillende leeftijden en in verschillende pijnlijke situaties gebruikt (kunnen) worden. De laatste jaren is er toenemend onderzoek gedaan naar de effectiviteit van dit soort interventies voor pijnlijke procedures, postoperatieve pijn en chronische pijn Dit vereist inzicht in de fysiologie van pijn, in de farmacologische aspecten van pijnbestrijding, in deel gevallen niet farmacologische interventies en in de verpleegkundige aspecten van pijnbehandeling. Bij de verpleegkundige aspecten van pijnbehandeling horen zaken als Hoofdstuk 4 behandelt non-farmacologische interventies. Effectieve behandeling van chronische pijn bij kwetsbare ouderen wordt regelmatig belemmerd door bijwerkingen van geneesmiddelen en de complicaties van polyfarmacie. Omdat dit bij non-farmacolo - gische interventies veel minder een probleem is, spelen deze een belangrijke rol bij d

Helaas zijn er nog weinig goede systematische reviews die de effecten van niet-farmacologische interventies op pijn wetenschappelijk onderbouwen. Farmacologische interventies Monotherapie kan zinvol zijn, maar een combinatie van verschillende analgetica (rationele polyfarmacie) of van analgetica en niet-farmacologische strategieën is vaak effectiever Niet medicamenteuze of non-farmacologische middelen en interventies kunnen worden toegepast als preventie en complementaire behandeling bij pijn. Deze interventies richten zich vooral op ontspanning en comfort en hebben een positieve invloed op de pijnervaring. Ze kunnen de pijn onmiddellijk reduceren door vermindering van de totale hoeveelheid va 5.1 Uitgangspunten bij farmacologische behandeling van kwetsbare ouderen met pijn 51 5.2 Niet-opoïden (stap 1 WHO-ladder) 56 5.3 Zwak werkende opioïden (stap 2 WHO-ladder) 65 5.4 Sterkere opioïden (stap 3 WHO-ladder) 66 5.5 Baten en risico's van (lange)termijn opioïdtherapie 72 5.6 Medicatie bij neuropathische pijn 74 5.7 Adjuvante en. Pijn Doel / Interventies Datum : Evaluatie datum : Verpleegkundige : Naasten tonen begrip voor pijn en sluiten aan bij de mogelijkheden van de patiënt . de pijn te verlichten, zoals oppervlakkige massage (op niet aangedane delen), toepassen van warmte/koude (bad, douche, warme kruik/handdoek,. Niet-farmacologische interventies laten een toename zien in antilichamen, die het welzijn van de patiënt beïnvloeden, of het nu de hoofdinterventie is of een aanvulling op farmacologische behandeling. Er is ook aangetoond dat niet-farmacologische interventies het stresslevel kunnen verminderen als gevolg van een daling in het cortisolgehalt

Wel of geen gabapentinoïden bij volwassenen met chronische

Onderzoeksagenda brandwondverpleegkunde deel 2: Niet-farmacologische interventies. January 2016; Project: Op weg naar minder pijn bij patienten met brandwondenOp weg naar minder pijn bij patienten me PIJN BIJ TRAUMA . PIJN BIJ TRAUMA. PIJN BIJ TRAUMA GIDS VOOR PIJNBESTRIJDING IN DE SPOEDZORG SIVERA BERBEN LISETTE SCHOONHOVEN LILIAN VLOET EBURON DELFT 2011. Financiële bijdrage • Hoofdstuk 6 geeft weer welke niet-farmacologische interventies ingezet kunnen worde Als verpleegkundige moet je kunnen inschatten welke interventies passend zijn bij de individuele patiënt met pijn, hierover adviseren en zorgen dat interventies worden ingezet. Om sterker in deze rol te staan is ervaren de sleutel. Je kunt tijdens het skillslab painwise kennismaken met verschillende niet-farmacologische interventies Title: Pijn als verpleegprobleem. Author: Francke, A.L., Vogelaar, P.J.W. Keywords: pijn, pijnbestrijding, verpleegkundigen, verpleegplannen, meetinstrumenten. De cursus kan om die reden niet aan dossiers worden toegevoegd. Cursusnaam Complementaire en Pijn, Integrative Nursing & Niet-farmacologische interventies bij pijn 3-daagse (ID nummer: 422529

Non-farmacologische interventies postop pijn - Richtlijn

 1. Bij de niet-farmacologische aanpak beveelt men twee soorten interventies aan: deze gebaseerd op het ontwikkelen van vaardigheden (verandering in de manier waarop de patiënt pijn interpreteert en een specifieke aanpak gericht op de pijn zelf o.m. door diepe spierrelaxatie) en deze gebaseerd op educatie waarbij de nadruk ligt op een goed gebruik van pijnstillers en een efficiënte communicatie met de behandelende arts over persisterende pijn
 2. Pijn kan het gevolg zijn van een bepaalde aandoening, maar ook een oorzaak voor ontregeling van orgaansystemen. Mogelijke preventieve interventies bij pijn zijn informatie en voorlichting geven, pijnmedicatie geven en afleiding zoeken. Een combinatie van farmacologische en niet-farmacologische interventies is de standaardbehandeling bij pijn
 3. Isala | Doorbraakpijn bij kanker 19 Hoe te behandelen -11-2014 pagina 16 • Incident pijn • Probeer oorzaak te behandelen of te voorkomen • Probeer pijn voor te zijn • gebruik niet-farmacologische interventies • Spontane pijn
 4. Bestrijding van pijn bij brandwonden bestaat uit een zo vroeg mogelijke behandeling, startend bij het insturende gecombineerd met niet-farmacologische interventies (2, 8, 9)
 5. Met niet-farmacologische interventies uit de complementaire zorg kun je een grote bijdragen leveren aan het positief beïnvloeden van pijnmechanismen, zoals de pijnprikkel maar ook de beleving van pijn en hoe mensen daarop reageren en omgekeerd

Non-farmacologie acute pijn bij kinderen - Richtlijn

Pijn bij dementerende verpleeghuisbewoners komt veelvuldig voor. en de makkelijke toepasbaarheid van het pijnbeoordelingsinstrument werd duidelijk dat adequate registratie van pijn niet per definitie resulteert in pijnverlichtende interventies. zal dit minder snel resulteren in een farmacologische interventie.. Hoewel farmacologische behandelingen vaak onmisbaar zijn bij behandeling van ernstige pijn, zorgen ze ook voor vervelende bijwerkingen. Ook het risico op verslaving is aanwezig, indien niet op maat wordt voorgeschreven en de patiënt hier onvoldoende in wordt begeleid pasgeborene met pijn. Beschrijf welke beïnvloedende factoren bij het observeren van pijn bij de pasgeborene u herkent in uw situatie. 4. Beschrijf de non-farmacologische interventies die u toepast bij een pasgeborene met (dreigende) pijn. Omschrijf of het lezen van de literatuur u nieuwe interventies heeft opgeleverd. Studieopdracht Het cognitie- en waarnemingspatroon omvat de waarnemingsfuncties en cognitieve functies. Cognitie stamt af van het Latijnse werkwoord 'cognoscere' en betekent letterlijk: kennisneming. Cognitie refereert aan het vermogen te onderscheiden. Onder de c 6 non-farmacologische interventies bij pijn. 12 april 2018. Filed In nursing. Voordat pijnmedicatie wordt voorgeschreven, kan de verpleegkundige diverse non-farmacologische interventies toepassen waardoor de patiënt minder pijn heeft. Nursing zet er zes voor je op een rij. Lees het originele artikel. Dit delen via

Niet-farmacologische pijnbestrijding verwijst naar verschillende methoden gebruikt om ofwel te verminderen de pijn van een patiënt of een verhoging van zijn functionele mogelijkheden, ondanks subjectieve klachten van pijn. Deze technieken kunnen toegepast voor pijnbestrijding, hetzij op zichzelf of als aanvullende maatregelen in combinatie met geneesmiddelen Non-farmacologische aanpak bij pediatrische interventies in het CDZ Zo niet: postoperatieve pijn, slaapproblemen en delirium Informatie aangepast aan leeftijd voor ingreep: ↑ vertrouwen, ↓ onzekerheid, Interventie vb. veilige plek, luchtballon, gebalde vuis farmacologische interventies die in de literatuur beschreven worden, is de gedrag en pijn bij mensen met een gevorderde dementie. Het richt zich primair op die hun pijn niet goed kunnen rapporteren. Niet behandelde pijn kan leiden tot: - meer ziektelas Essentieel voor de pijnbestrijding in de palliatieve zorg is dat pijn breed geïnterpreteerd wordt (de 'totale pijn-visie'). De pijn van een zieke bestaat niet alleen uit lichamelijk lijden, maar kan ook veroorzaakt worden door psychologisch, sociaal of spiritueel lijden Viscerale pijn wordt vaak gevoeld in het dermatoom dat op hetzelfde niveau projecteert ('referred pain'). Bij viscerale pijn treedt prikkeling niet zozeer op door directe weefselbeschadiging, maar door van drukverhoging, rek en/of ischemie. Neuropathische pijn ontstaat door compressie of beschadiging van een perifere zenuw, zenuwplexus

Omgaan met gedragsproblemen bij patiënten met dementie (niet-medicamenteuze aanbevelingen) bv pijn, infectie, onvervulde behoefte, honger/dorst, nieuwe of veranderde medicatie er een grote behoefte aan methodische toepassing van non-farmacologische interventies PDF | On Jan 1, 2014, Alette De Jong published Op weg naar minder pijn bij brandwonden door betere meting en niet-farmacologische interventies. Shortpaper proefschrift. | Find, read and cite all.

De niet-farmacologische behandeling heeft een belangrijke rol bij de behandeling van pijn, in het bijzonder van chronische pijn. Niet-farmacologische behandeling . Fysiotherapie Verschillende methoden worden gebruikt om de pijn te behandelen: massage, cryotherapie. Bespreek niet-medicamenteus beleid. Geef bij acute pijn uitleg over: de mogelijke oorzaak en behandeling daarvan; het doorgaan met dagelijkse activiteiten en in beweging blijven, ook bij pijn, voor zover mogelijk; de aanpassing van werkzaamheden aan de pijnklachten en de situatie. Geef bij chronische pijn uitleg over Pijn is één van de meeste voorkomende, belastende en gevreesde symptomen bij kankerpatiënten. In hun meta-analyse (2007) schatten van den Beuken et al. de prevalentie van pijn bij kankerpatiënten op 53%1. Bij de niet-farmacologische interventies voor de aanpak van pijn vinden we de psychosociale interventies De prevalentie van pijn na een operatie is hoog, waardoor de noodzaak om farmacologische pijnbehandeling zo breed mogelijk te ondersteunen met niet-farmacologische technieken toeneemt. Er is kwantitatief onderzoek met een kwalitatieve component gedaan naar het gebruik van niet-farmacologische technieken bij acute postoperatieve pijn vanuit verpleegkundig perspectief

Bij stap 2 en 3 wordt altijd een laxans voorgeschreven. Het verdient aanbeveling bij een eerste opioïd recept de mythes te bespreken. (link naar mythes) Bij de farmacologische behandeling van neuropatische pijn bij kanker worden dezelfde medicijnen gebruikt als bij niet-oncologische neuropatische pijn (link naar pijnmedicijnen In welk werkveld een verpleegkundige ook werkt, vrijwel altijd wordt zij of hij geconfronteerd met patiënten met slaapproblemen en de gevolgen daarvan. Uit onderzoek1) is gebleken dat verpleegkundige interventies voor slaapproblemen nauwelijks evidence-based zijn. Niet-farmacologische interventies voor slaapproblemen zouden mogelijk door verpleegkundigen als een veilig alternatief voor. Niet-farmacologische interventies bij hypertensie. In dit onderzoek werden de potentiële gunstige invloed van zoutbeperking, gewichtscontrole, alcoholconsumptie, oefening en kaliumsuppletie op de effecten van behandeling met medicijnen bestudeerd

3. Niet-farmacologische interventies Tijdens de Covid-19 periode zijn de gebruikelijke interventies niet altijd even haalbaar, doch volgende sleutelinterventies kunnen uitgevoerd worden: - 2 H's: Heroriënteer en Herhaal (slechte opname van informatie bij patiënten met delier) - Communiceer duidelijk, langzaam en geruststellen Inadequaat pijnmanagement bij brandwonden verlaagt de weerstand tegen pijn, verhoogt de behoefte aan medicatie en brengt mechanismen op gang die kunnen leiden tot verhoogde gevoeligheid voor pijn op de langere termijn en tot neuropathische pijn. Inadequate pijnbehandeling zou ook de wondgenezing kunnen vertragen, een voorspeller zijn voor suïcidale gedachten na ontslag en de kans op. alternatieven voor het verminderen van pijn en fysiek ongemak. In de psychologie is reeds vanaf de jaren zeventig onderzoek verricht naar voor dit doel geschikte niet-farmacologische interventies. Hieronder vallen, bijvoorbeeld, goede patiëntenvoorlichting (zowel met informatie over de procedure, de sensaties die me Nieuwe verklaringsmodellen voor pijn openen nieuwe, vooral niet-farmacologische wegen voor behandeling. Het boek bevat geen kant-en-klare recepten voor pijnbestrijding, maar stelt primair het denken over pijn aan de orde, vanuit de overtuiging dat in de klinische praktijk het denken steeds aan het handelen vooraf dient te gaan Ook voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, of mensen in de terminale fase zijn er veel mogelijkheden om niet-farmacologische interventies in te zetten. In deze sessie worden de diverse mogelijkheden besproken, waaronder mind-body interventies, VR-bril en spel, aromazorg, aquazorg, ademhaling en massage

Pijn en pijnbeleid, rol van de verpleegkundige Mens en

 1. Wil je meer comfort bieden bij pijn, We zullen veel oefenen met toepassen van interventies. De opleiding is sterk praktijkgericht en is gebaseerd op het verwerven van competenties, Ben je geïnteresseerd in het veilig en onderbouwd toepassen van niet-farmacologische interventies,.
 2. Nieuw: Kijk ook op Oncoguide voor de Beslisboom: Pijn bij patiënten met kanker (in de palliatieve fase) . Oncoguide toont beslisbomen voor diagnostiek en behandeling op basis van patiënt- en ziektegegevens. De beslisbomen, ontwikkeld met zorgprofessionals en op basis van de richtlijn, zijn inzichtelijk, bruikbaar en toegankelijk via een app voor tablet en website ((nog) niet voor smartphone)
 3. Pijn bij kinderen voorkomen en behandelen Dat pijn wordt behandeld is een fundamenteel recht van elke patiënt, ook van kinderen. Om pijn te bestrijden kunnen we kiezen voor een farmacologische en/of niet-farmacologische behandeling. De beide elkaar ook versterken. Farmacologische pijnbestrijding (medicatie
 4. bij ernstige pijn in combinatie met hypovolemie. stRoomschema's vooR de pRaktijk De werkgroep ontwikkelde 3 algoritmen voor het meten van pijn en de farmacologische behandeling ervan in de spoedzorgketen. Het algoritme voor de huisartsenpost en de SEH wordt weergegeven in figuur 1 en het algoritme voor de ambulancezorg in figuur 2

pijn bij een groot aantal patiënten resulteren in chronische pijnklachten. Vroege herkenning en behandeling van pijn De basis van het verminderen van pijn is de vroege herkenning van pijn. Het niet regelmatig meten van pijn is één van de belangrijkste redenen voor inadequate pijnbehandeling. Registratie van pijnscores maakt het mogelij 12 Pijn bij zuigelingen en p tijdens een verblijf in het ziekenhuis Non- farmacologische maatregelen door de verpleegkundige naast de aanwezigheid van de ouders kan ook de verpleegkundige helpen om de pijn bij een onderzoek of interventie te verminderen. voor hen (en ook voor jullie als ouders) gelden onderstaande tips Conclusie: Complementaire zorg is, volgens het wetenschappelijke bewijs, een geschikte interventie om de pijn- en angstintensiteit bij patiënten met brandwonden te verminderen. Daarnaast kan het de behoefte aan farmacologische behandeling verminderen en het ontspanningsniveau van de patiënt met brandwonden verhogen, wat leidt tot een verhoogde kwaliteit van leven van brandwondenpatiënten

Multidisciplinaire richtlijn 'Herkenning en behandeling

Meditatie en andere niet-farmacologische interventies

•Ifv type pijn •Maak onderscheid tussen acute en chronische pijn •Bij voorkeur oraal / transdermaal •Evalueer effect en neveneffecten •Ook niet-farmacologische interventies Multidisciplinair en multimodaa Dat betekent dat u geen extra medicatie of andere interventie nodig heeft om de pijn te verminderen, tenzij u gehinderd wordt door de pijn. Een pijnscore die gelijk is aan 4 of hoger is dan 4, geeft aan dat extra pijnmedicatie of een andere interventie nodig is om de pijn acceptabel te krijgen

(PDF) Onderzoeksagenda brandwondverpleegkunde deel 2: Niet

Odette - Niet-farmacologische interventies bij bewoners met dementie. Financiering: vzw Curando; PWO. Afbeelding: Lees meer over Odette - Niet-farmacologische interventies bij bewoners met dementie. Zijn niet-farmacologische interventies effectief tegen delier bij ouderen? January 2018; Nursing 24(1):24-25; DOI: 10.1007/s41193-018-0008- Gebruik geen antidepressiva of andere psychofarmaca voor depressief gedrag van lichte tot matige ernst bij mensen met dementie, maar start met niet-farmacologische interventies. Overweeg alleen bij depressief gedrag in het kader van een ernstige depressie met grote lijdensdruk een behandeling met een antidepressivum conform de multidisciplinaire richtlijn Depressie (3e revisie, 2013) Chronische neuropathische pijn heeft vaak een grote impact op de kwaliteit van leven.1 Tabel 1 geeft een overzicht van de kenmerken van neuropathische pijn. De behandelstrategie moet multifactorieel zijn, waarbij niet-farmacologische interventies worden gecombineerd met medicamenteuze therapie met antineuropathica, zoals antidepressiva of gabapentinoïden

Hoe word ik aan mijn pijnklachten geholpen?De behandeling van (chronische) pijn bestaat doorgaans uit een combinatie van lichamelijke en niet-lichamelijke behandelingen.De lichamelijke behandeling is gericht op een lichamelijke oorzaak van de pijn (bijvoorbeeld een slijmbeursontsteking).De niet lichamelijke behandeling focust op factoren die de pijn onderhouden of erger make Niet-Somatische Behandelingen. Psychologische Begeleiding; Psychiatrische Behandeling; Cognitief-Gedragsmatige Behandeling; Revalidatie Behandeling; Somatische Behandelingen: Farmacologische behandelingen: Capsaïcinecrème; Tricyclische antidepressiva; Anti-epileptica; Tramadol; Opioïden; Andere Behandelingen: TENS (eerste keuze) Interventionele Pijnbehandelingen Interventies: indien patiënt het zelf niet kan aangeven: ga na bij de familie wat de patiënt gewend is te eten en te drinken voeding- en vochtlijst bijhouden stimuleer regelmatige vochtinname (tenzij vochtbeperking van kracht is) vrijwilliger inzetten om te helpen bij eten/drinken (vrijwilliger instruere Pijn bij kanker kan acuut (3-5 maanden) of chronisch (langer dan 3-6 maanden) zijn. Kanker gaat niet altijd gepaard met pijn. In de beginfase van de ziekte heeft ongeveer 30% van de patiënten pijn, in een later stadium gemiddeld 60-80% van de patiënten

Nieuwe verklaringsmodellen voor pijn openen nieuwe, vooral niet-farmacologische wegen voor behandeling.Het boek bevat geen kant-en-klare recepten voor pijnbestrijding, maar stelt primair het denken over pijn aan de orde, vanuit de overtuiging dat in de klinische praktijk het denken steeds aan het handelen vooraf dient te gaan.Pijn, nieuwe inzichten - andere aanpak kan een nuttige functie. Het nut van niet-farmacologische interventies om de verspreiding van infecties tegen te gaan is extra onder de aandacht gekomen tijdens de laatste grieppandemie, waarbij een aangepast vaccin niet tijdig beschikbaar was. Een nieuwe clustergerandomiseerde studie bij gezonde universiteitsstudenten (n=1 178).

non-farmacologische interventies uit te voeren. Farmacologische interventies een goede pijnbestrijding start met het voorkomen van pijn. Pijnbestrijding met medicatie gebeurt volgens een trapsgewijs systeem, waarbij de soort pijn-medicatie die wordt toegediend afhankelijk is van de ernst en de oorzaak van de pijn. Ho Niet-farmacologische behandelingen voor Herpes zoster Als je ooit waterpokken hebt gehad, is er een kans dat je kon gaan met herpes zoster, ook wel bekend als gordelroos komen. Dat komt omdat herpes zoster is een reactivering van het virus dat oorspronkelijk veroorzaakt waterpokken - het nooit echt weg

Het Nursing Pijn Congre

Pijnmedicatie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van chronische pijn. Bij de keuze voor specifieke pijnmedicatie is het van groot belang om te weten van welk soort pijn (nociceptieve pijn, neuropatische pijn, viscerale pijn, oncologische pijn) er sprake is. De anamnese en somatische diagnostiek moeten hierover uitsluitsel geven factoren bij het optreden van de pijn uit te sluiten. Een depressie ten gevolge van de pijn werd niet als contra-indicatie beschouwd. Wel waren behandeling met anti-stollingsmiddelen, ernstige cerebrale atrofi e, oncontro-leerbare epilepsie, de aanwezigheid van een pacemaker of een ander neuromodulatiesysteem en ernstige cardio Toch zal ook het eten, drinken en koken niet bij iedere zorgvrager met reuma soepel gaan. Reuma veroorzaakt namelijk ook krachteloosheid in handen en polsen, wat ervoor zorgt dat het eten lastig wordt. Het snijden van groentes, het schillen van aardappels en het verplaatsen van pannen zal lastiger worden

Complementaire en Pijn, Integrative Nursing & Niet

Video: Minerv

Klinisch redeneren bij ouderen mijn-bs

Interventies Multidisciplinaire behandelingen . Opiaatrespons • Pijn bij rust en bij opstoten • Functionaliteit herstellen . Derde aanbeveling • Comorbiditeit COPD Nier en leverfalen • Eerst niet farmacologisch en niet opiaat • Enkel na risk benefit analys Het vaststellen van de aard en de ernst van de pijn vraagt om gebruik van scoringsinstrumenten die gevalideerd zijn voor toepassing bij kwetsbare ouderen. Goede pijnbehandeling vergt zorgvuldige diagnostiek, farmacologische én niet-farmacologische interventies die bewezen effectief zijn bij kwetsbare ouderen Auteur: de Neef, Marjorie Jaar: 2012 Type: tijdschriftartikel. © 2016 BYTES & BOOKS HoGentBYTES & BOOKS HoGen

Pijn & Complementaire Zorg 3-daagse Er - De Levensboom

Niet-farmacologische Interventies. Niet alleen medicatie, maar ook andere (leefstijl)factoren kunnen van invloed zijn op het beloop en de symptomen van dementie. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek naar de invloed van bewegen, licht en voeding. In 2009 is gestart met een groot onderzoek naar intensieve beweging bij patiënten met dementie op. Iedereen wordt ziek. Daar kunt u als werkgever niet omheen. Dat is vervelend voor zowel uw werknemers als voor u. Zeker als het verzuim langdurig is of terugkerend. Er zijn echter manieren waarop werkgevers de pijn kunnen verzachten. Daarbij is het van belang dat zij zich realiseren dat verzuim vaak meer oorzaken heeft dan alleen medische Voor de niet-farmacologische interventies vatte dit vorige rapport de systematische literatuurreviews samen die werden gepubliceerd tot in 2008. Dit nieuwe rapport vult dit literatuuronderzoek aan met de meer recente publicaties (2008 tot 2010) uit Cochrane, Medline, EMBASE en Psychinfo onder andere farmacologische behandelingen, bijvoorbeeld met pijnstillers zoals opiaten en behandelingen zoals chirurgie en injectietherapie. Medische interventies hebben als doel de pijn te reduceren, maar zijn daarin vaak niet effectief (Turk, Wilson, & Cahana, 2011). Verde Verbetering van lichamelijke activiteit bij chronische obstructieve longziekte door pulmonale revalidatie en farmacologische behandeling 28-01-2020 Chronische obstructieve longziekte (COPD) wordt gekenmerkt door een progressieve beperking van de luchtstroom die niet volledig herstelbaar is

Kicozo - Pijn & Complementaire Zorg 3-daagse Er is nog

Palliatief Coronadagboek - Rob Bruntink
 • MRE Meal kopen.
 • SFAM schademelding.
 • Trombose longen.
 • The Cure Plastic Passion.
 • Geslachtsbepaling echo Amsterdam.
 • Ezechiël 37 1 14.
 • Sneeuwscooter kopen Oostenrijk.
 • Smartschool atlas Atheneum.
 • Stellingdenhelder.
 • Gietvloer behandelen.
 • Italiaanse roerbakgroenten recept.
 • Parelhoen stoven.
 • Gifted Full Movie Dailymotion.
 • Zelfbouw kachel onderdelen.
 • Iraans vliegtuig.
 • Betalen met creditcard online veilig.
 • Nieuwe Tesla truck.
 • Cyanotype tonen.
 • André Hazes bandleden.
 • Warmtescan app.
 • Pw crossmotor.
 • RKSV De Weebosch.
 • Lichttherapie seizoensgebonden depressie.
 • Kickin' It Dutch.
 • Baby van bed gerold.
 • Rekenen met brug.
 • Carice van Houten kind.
 • Japanse kraanvogel betekenis.
 • Word report template.
 • Zwangerschapsverlof ZZP.
 • The 100 Becca.
 • Grasmes.
 • Camping recepten boek.
 • Clean System MacBook.
 • Clarks wandelschoenen Heren.
 • Hamer met tekst.
 • Allah in Europa Bosnië.
 • 1920 crisis.
 • 30 jaar verjaardag Grappen.
 • Cavum septum pellucidum betekenis.
 • Retro game posters.