Home

Hebreeën 7

En hij zegende Abraham, aan wie God zijn beloften had gedaan. 7 Het is logisch dat iemand alleen gezegend kan worden door iemand die belangrijker is dan hijzelf. Dus Melchizédek was belangrijker dan Abraham. 8 In de tempel ontvangen sterfelijke priesters de tienden 7 Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. 8 En hier nemen wel tienden de mensen, die sterven, maar aldaar neemt ze die, van welken getuigd wordt, dat hij leeft. 9 En, om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven Hebreeën 7. 7. Christus en Melchisedek. 1 Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaan van de koningen tegemoet kwam en hem zegende,. Hebreeën 7 Hebreeën 7. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 6. 6 1 Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en doorgaan tot de volmaaktheid, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God

7-8 Stel dat er veel regen valt op een stuk land. Alleen als dat land het regenwater ook opneemt, kunnen er planten en bomen groeien om van te eten. Dan zegent God dat land. Maar als het land het water niet opneemt, groeien er alleen maar doornstruiken Hebreeën 7. 24. Maar Deze, omdat Hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk Priesterschap. 25. Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden. Delen & Download. Download preek Download als Epub. Hebreeën 7 - HSV & NBG > Herziene Statenvertaling Nederlands Bijbelgenootschap. HSV . X. NBG . Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Hebreeën 7.

Hebreeën 4:12 | DagelijkseBroodkruimels

Hebreeën 7 - BasisBijbe

 1. Hebreeën 7 Hebreeën 8 Hebreeën 9 Hebreeën 10. Hebreeën 11 Hebreeën 12 Hebreeën 13. Statenvertaling on line - bijbel en kunst. kunst » schilders & werken » specials » meer kunst... bijbel » oude testament » nieuwe testament » apocriefen; doorzoek bijbeltekst: » bekende passages » tijdlijn bijbel; en verder..
 2. 7 Hebreeën 12 211 De overste Leidsman en Voleinder | verzen 1-4 211 God handelt met zonen | verzen 5-11 216 Jagen naar vrede en heiliging | verzen 12-21 221 Genaderd tot betere dingen | verzen 22-29 226 Hebreeën 13 232 Liefde en vertrouwen | verzen 1-6 232 Uitgaan tot Hem | verzen 7-13 238 Vermaningen, zegenwensen en groeten | verzen 14-25 24
 3. 7 Alzo wordt Christus naar het voorbeeld van Melchizedek genaamd, niet alleen omdat Hij Zelf rechtvaardig is, maar ook omdat Hij ons de ware rechtvaardigheid voor God geworden is, 1 Kor. 1:30. 2 Kor. 5:21. 1 Kor. 1:30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing
 4. Aan de Hebreeën 7:1-28 7 Want deze Melchize̱dek, koning van Sa̱lem en priester van de allerhoogste God, kwam Abraham tegemoet toen die terugkwam van zijn overwinning op de koningen. Hij zegende hem, + 2 waarna Abraham hem een tiende deel van alles gaf
 5. HEBREEËN 7. 7. Het hogepriesterschap van Melchizédek. 1 Want # Gen. 14:18. deze Melchizédek was koning van Salem, een priester des allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende
 6. Hebreeën 7. 1. Melchizedek was een koning van Salem (oude naam voor Jeruzalem), en een priester van God. Abraham ontmoette hem toen hij terugkwam van het verslaan van de koningen die zijn neef Lot gevangen hadden genomen. Melchizedek, na Abraham ontmoet te hebben,.
 7. In navolging van de Jood Jezus zelf (zie Joh. 7:23), is de brief aan de Hebreeën voor een groot deel opgebouwd volgens de eerste regel van Hillel, kal w'chomer, dat zoiets betekent als licht en zwaar 17. Een waarheid wordt gevolgd door een nog grotere waarheid, en in de bijbel is dit vaak verwoord met 'hoeveel te meer'
Hebreeën 13:6 - Bijbeltekst van de dag - DailyVersesChristelijke Facebook Covers met Bijbeltekst - C-Cards

Aan de Hebreeën. 7 Want deze Melchize̱dek, koning van Sa̱lem en priester van de allerhoogste God, kwam Abraham tegemoet toen die terugkwam van zijn overwinning op de koningen.Hij zegende hem,+ 2 waarna Abraham hem een tiende deel van alles gaf. * In de eerste plaats is hij 'koning van rechtvaardigheid' — volgens de vertaling van zijn naam — en verder is hij ook koning van Sa̱lem. 7 Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd, tot redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid die overeenkomstig het geloof is. 8 Door het geloof i 7 Toen heb ik gezegd: Hier ben ik, want dit staat in de boekrol over mij geschreven: Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen.' 8 Eerst zegt hij: 'Offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet' - daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. 9 Dan zegt hij: 'Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen,' waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. 10 Op grond van die wil zijn wij voor eens. 7 Nu is het onwedersprekelijk, dat het mindere door het meerdere wordt gezegend. 8 En hier ontvangen sterfelijke mensen tienden, doch dáár iemand, van wie wordt getuigd, dat hij leeft. 9 Ja, om zo te zeggen, is zelfs Levi, die tienden heft, door Abraham aan het tiendrecht (van een ander) onderworpen

Met Dagelijks Woord begint je dag goed! Ontvang GRATIS een bijbeltekst in je email of op je telefoon. NBV, NBG'51, Statenvertaling of Willibrordvertaling Binnen de christelijke wereld is er een bijna eenduidige visie op de laatste dingen die volgens de schriften met de wereld zouden moeten gebeuren. Vraag iemand uit die wereld hoe hij de eindtijd ziet, bekijk een willekeurige website over dit onderwerp en het plaatje dat u wordt voorgeschoteld is waarschijnlijk het volgende: De Gemeente (deContinue reading 'Het boek Hebreeën in een. De Brief aan de Hebreeën (vaak kortweg Hebreeën genoemd) is een van de boeken in het Nieuwe Testament van de Bijbel.Het Bijbelboek telt in de indeling van Robert Etienne 13 hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks.In feite is het geen brief maar een homilie op de wijze van een synagogale voordracht.De brief bevat veel verwijzingen naar de Hebreeuwse Bijbel 13 Hebreeën 7:15-28 07-11-2013 - Geplaatst door Andre Piet Presentatie van studieavond gehouden op 7 november 2013 in Rijnsburg. Deze avond ging het over het laatste deel van Hebreeën 7. 15 En nog veel duidelijker wordt het, als naar het evenbeeld van Melchisedek een andere priester opstaat Hebreeën 7:26-28 Immers, zulk een hogepriester hadden wij ook nodig: heilig, zonder schuld of smet, gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven; die niet, gelijk de hogepriesters, van dag tot dag eerst offers voor zijn eigen zonden behoeft te brengen en daarna voor die van het volk, want dit laatste heeft Hij eens voor altijd gedaan, toen Hij Zichzelf ten offer bracht

Hebreeën 7 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Hebreeën 7 BasisBijbel (BB) Jezus is een betere Hogepriester dan de hogepriester van Israël. 7 Melchizédek was de koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Toen Abraham de koningen had verslagen, kwam Melchizédek Abraham zegenen Hebreeën 7 Het Boek (HTB) Twee hogepriesters. 7 Deze Melchisedek was koning van Salem en priester van de Allerhoogste God. Toen Abraham, na de overwinning op vele koningen, naar huis terugkeerde, ontmoette hij Melchisedek en werd door hem gezegend Hoofdstuk: Hebreeën 7 ← naar Bijbel index Kopieëer weergave openen 1 Deze Melchizedek was namelijk koning van Salem, een priester van de allerhoogste God. Hij ging Abraham tegemoet, toen die terugkeerde na het verslaan van de koningen, en zegende hem. 2. Bijbelstudie over Hebreeën 7 online. Een uitleg door vers voor vers door de Bijbel heen te gaan en zoveel mogelijk aan de hand van de Bijbel zelf Hebreeen 7:25-26 Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten. Een hogepriester als hij hadden we ook nodig, iemand die heilig, schuldeloos en zuiver is, van de zondaars afgescheiden en ver boven de hemel verheven

Hebreeën (7) 1/2 Bron: www.gemeentevanchristus.be Hebreeën (7) In de zesde les zagen we dat de schrijver zijn derde waarschuwing verder uitwerkte. Ze moesten het eerste onderwijs over Christus laten rusten en zich richten tot het volkomene, de geestelijke volwassenheid. Ze moesten beseffen da Hebreeën 7 vers 25 Daarom kan Hij ook volledig behouden die door Hem tot God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen tussenbeide te treden. Laten we eerst naar de uitdrukking kijken: die door Hem tot God naderen. Het duidt een speciale klasse mensen aan Hebreeën. Theologische Verkenningen. Kok Voorhoeve te Kampen, 1993. M.J. Paul, twee artikelen over Melchizedek, pag. 181-188 en 189-202. Melchizedek in Hebreeën 7 (1) In de brief aan de Hebreeën komt op tal van manieren aan de orde, dat Christus meer is dan ieder ander, ook dan belangrijke personen uit het OT Hebreeën 1:7 En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs

Stilgezet: Hebreeën 7:7 - Zegen Het staat buiten kijf dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Mieke Brink 16 maart 2015, 09:3 Hebreeën 7:1-7 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende; Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet... Read verse in Statenvertaling (Dutch Hebreeën 7 Dutch Staten 7 Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. 8 En hier nemen wel tienden de mensen, die sterven, maar aldaar neemt ze die, van welken getuigd wordt, dat hij leeft Hebreeën 7:5. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet, dat is, van hun broederen, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn Jezus is Borg en kan volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.https://www.huisvangod.nu/preken/hebreeen/..

Hebreeën 7 NBG51 Bijbel YouVersio

Hebreeën 7 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Schriftlezing Genesis 6: 9- 7:1, Mattheus 24: 37-39 en Hebreeën 11: 7. Voortzetting & dankzegging viering Heilig Avondmaal. Gebodslezing Deuteronomium 6: 4-7 ('het eerste en grote gebod, we horen dat in verbondenheid met Israël') en Romeinen 13: 8-14 ('over het tweede grote gebod, ook met het oog op Gods toekomst') Hebreeen_7.pdf; Media. Meer in deze categorie: « Het 2e gebod Heidenen bevrijd van de Joodse Wet?.

HSV - Hebreeën 7 - De brief van de apostel Paulus aan de

Eerste brief van Petrus - Wikipedia

Hebreeën 7 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

Dagafsluiting Hebreeën 7. Wij mogen weten dat Christus onze Voorspraak is in de hemel. Door het offer dat Hij als onze Hogepriester gebracht heeft is er vrije toegang tot de troon van de HEERE onze God. Dagelijks woord. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden,. Hebreeën 5 vers 11 - 6 vers 8 - Strek je uit naar geestelijke volwassenheid.mp3: 30.41 MB: 08. Hebreeën 6 vers 9 -20 - Gods beloften, vast en zeker!.mp3: 26.93 MB: 09. Hebreeën 7 - Christus de volmaakte Hogepriester.mp3: 23.17 MB: 10. Hebreeën 8 - De rijkdom van het nieuwe verbond.mp3: 21.02 MB: 11. Hebreeën 9 - De volmaaktheid van het. Hebreeën 7:18-19 (NBG) Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en nut is, - immers de Wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht- maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen Hebreeën 7:25 Daarom kan Hij ook volkomen behouden, wie door Hem tot God gaan, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Wie in de put zit, kan geholpen worden door iemand die niet in de put zit, die hoger staat, en een hand geeft en macht heeft, ja Jezus heeft alle macht! Zijn broeders waren allen zondaars

PrekenWeb - Ds. D.W. Tuinier - Hebreeën 7 : 24 - 2

Hebreeën 6:7-8, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken. Preek zondag 7 april 2019 Hebreeën 9:11-28. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Je zou dat niet snel zeggen als je dit gedeelte leest, maar het Bijbelboek Hebreeën is gericht aan een gemeente in crisis, gericht aan een gemeente, die het moeilijk vindt om te blijven geloven 7 Zo bepaalt 18 Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, 19 door David zeggende zo langen 20 tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): c Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet. 18 Namelijk God de Heilige Geest, gelijk uitgedrukt wordt Hebr. 3:7. Hebr. 3:7 Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem. Hebreeën 12 : 1 -17 met meerdere uitleggingen. Uitleg 1. - Uitleg 2. (12,1-11) Volgen en volhouden! Zij die ons'voorgingen mochten de volmaaktheid niet bereiken .'zonder ons'. Bij deze laatste woorden van hoofdstuk 11 sluiten de eerste woorden van hoofdstuk 12 aan: Daarom moeten ook wij. de wedstrijd lope 20 september 2015 9:30 uur Hebreeën 3:7-19 Voorganger: Ds. R.C. Boogaar

Geloof, hoop en liefde - Stichting Israel en de Bijbel

Hebreeën 7 - HSV & NBG - DailyVerses

Auteur: Hoewel sommigen het boek Hebreeën tot de geschriften van de apostel Paulus rekenen, blijft de ware identiteit van de schrijver een raadsel.De bij Paulus gebruikelijke groet, die we kennen van zijn andere werken, ontbreekt. Bovendien lijkt de schrijver van deze zendbrief zich te baseren op kennis en informatie van anderen, die daadwerkelijke ooggetuigen waren van Christus Jezus (2:3) 3:7-9. Dat was voorheen gebeurd in de woestijn en dat kan opnieuw gebeuren. Ps. 95:7-11. Ex. 17; Num. 13:25-29; 14:4. De Heilige Geest spreekt nog steeds! Het was juist in een tijd dat de Here God heel veel wonderen iedere dag deed. De Heere voorzag in van alles en de mensen werden genezen als ze naar de koperen slang keken Welkom, votum en groet Zingen: Psalm 90: 1, 2 Gebed Bijbellezing: Hebreeën 13: 7-17 (NBV) Overdenking n.a.v. Hebreeën 13: 8 Zingen: Liedboek 442: 1-4 Dankgebed Collecte Zingen: Liedboek 444: 1-3 Zege

Brief aan de Hebreeën - Statenvertalin

04 maart 2015 Jacques Brunt: Jezus Christus is de Zoon des mensen. Hebreeën 2 vers 5 t/m18 Lezin We lazen Hebreeën 13: 1-8 De tekst is Hebreeën 13: 8 Het thema is: Echt houvast! omzien omhoogzien uitzie Hebreeën 7:1-28. Het hogepriesterschap van Melchizédek ; Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende

Hebreeën Hoofdstuk 7. 1 Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende;. 2 Aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, hetwelk is een koning des vredes HEBREEËN, HOOFDSTUK 7, DEEL 1. 28 Nu, toen Melchizédek op aarde was, was Hij niets anders ter wereld. dan de Jehova God die door schepping werd gemanifesteerd; Hij was. aan die kwalificatie, waar u vanavond over spreekt, te voldoen. Ik wil. dat u mij gedenkt in gebed, dat ik mijn wegen zal veranderen en da Hebreeën 7:4 / HB / Formaat: A4 - 2 blz. / 24 kb. Wij zijn helemaal aangewezen op het onderwijs van de brief aan de Hebreeën voor onze meningsvorming over het priesterschap in de lijn van Melchisedek, de koning van Salem (d.i. Jeruzalem). Zijn priesterschap is een beeld van het hemelse, eeuwigdurende priesterschap van Christu

Brief van Paulus aan Filemon - Wikipedia

Hebreeën 7:1: Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging, als hij wederkeerde van het slaan der koningen, en hem zegende; [Gen. 14:17-20] 2 aan welken ook Abraham van alles de tienden deelde; die vooreerst overgezet wordt, koning der gerechtigheid, e (Hebreeën 7:8) En hier nemen wel tienden de mensen, die sterven, maar aldaar neemt ze die, van welken getuigd wordt, dat hij leeft. (Hebreeën 7:9) En, om zo te spreken, ook Levi, die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven; (Hebreeën 7:10) Want hij was nog in de lenden des vaders, als hem Melchizédek tegemoet ging Beluister 12b Hebreeën 7:1-16 uit de reeks Hebreeën-brief direct online. 36 minute Hebreeen 7:25 . SV: Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden

Hebreeën 7 NBG . Hebreeën 8 NBG . Hebreeën 9 NBG . Hebreeën 10 NBG . Hebreeën 11 NBG . Hebreeën 12 NBG . Hebreeën 13 NBG-Heiligheid en broederliefde HSV. Heiligheid en broederliefde NBG. Hemelvaart NBG Hemelvaart HSV. Henoch - Reuzen - Noach HSV. Henoch - Reuzen - Noach NBG. Het boek Ezra HSV Hebreeën 2:17 O Christus, woord der eeuwigheid: LB 826 Hebreeën 4:14-16 Gij, Jezus Christus, opgestegen: LB 380 Hebreeën 5:7 U komt mij, lieve God: LB 852 Hebreeën 6:20 Alles wat over ons geschreven is: LB 556 Hebreeën 6:20 Alles wat over ons geschreven is: LB 536 Hebreeën 11 De heiligen ons voorgegaan: LB 728 Hebreeën 11 Wat altijd is. Hoofdstuk 7 is daarom het centrale deel van de Brief, dat in de hoofdstukken 1-6 (voorzichtig) werd voorbereid en in de hoofdstukken die volgen (8-13) nader zal worden toegelicht. In dit hoofdstuk gaat de auteur immers de volmaakte (hogere) leer ontvouwen waarvoor de lezers niet erg toegankelijk bleken 1donderdag 2 mei 2013vanaf Hebreeen 31

Hebreeën 7 - Statenvertaling met kanttekeninge

Hebreeën 7 NBG-vertaling 1951 (NBG51) Want deze Melchisedek, koning van Salem, priester van de allerhoogste God, die Abraham bij zijn terugkeer na het verslaa Hebreeën 10: De toegang die je nu al hebt tot de hemel waar Christus is. 5. Hebreeën 11: Voorbeelden van het geloof dat ziet op Christus in de hemel. 6. Hebreeën 12: Heiliging en genade op de weg die naar Christus in de hemel leidt. 7. Hebreeën 13: Jezus Christus, gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid Hebreeën 7:25. Zo kan Hij, Jezus, ieder die door Hem tot God komt volkomen redden, omdat Hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten Welkom op deze site. Zij biedt een reeks uitgewerkte preken, geschikt om te lezen en voor te lezen. Het is de bedoeling, hieraan van tijd tot tijd nog één of meer nieuwe preken toe te voegen

Openbaring 7:2-4: 16-08-2008: Prof. dr. A. Baars: Handelingen 3:22-23 : De ambten van de Heere Jezus Christus (1/3) 18-08-2008: Prof. dr. A. Baars: Hebreeën 7:24-27 : De ambten van de Heere Jezus Christus (2/3) 18-08-2008: Prof. dr. A. Baars: 1 Korinthe 15:25 : De ambten van de Heere Jezus Christus (3/3) 18-08-2008: Ds. L. Huisman: Mattheüs. Eén puzzelwoord gevonden voor `Stamvader van de hebreeën` 7 letters. ABRAHAM. Paarsgekleurde woorden zijn afkomstig uit het Dr. Verschuyl Puzzelwoordenboek. Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden

'Vergeet de voorgangers niet die u het woord van God hebben doorgegeven. Kijk eens hoe zij geleefd hebben en gestorven zijn, vertrouw net zo op God als zij deden.' - Hebreeën 13:7. Ik bid U, Vader, voor mijn voorganger, die ons voorgaat in het geloof. Versterk zijn geloof, Here, opdat hij niet ontmoedigd zal raken In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur Werkstuk over Hebreeën 3:7 t/m 4:10 voor het vak levensbeschouwing. Dit verslag is op 14 januari 2010 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas havo

Psalm 86:11 | DagelijkseBroodkruimelsHarp - ChristipediaMens als beeld van God? - PThU bijbelblog

7 februari 2021 08 Studies in Romeinen - Een verlicht verstand (Rom. 7:13-26) 2 februari 2021 16 Studies in Hebreeën - De Tabernakel (2), De Hogepriester en Israël (Heb. 9; Ex. 28 Zoek preken uit Bijbelboeken, van predikanten, of selecteer een serie over een bepaald onderwerp en vind geluidsopnames en vaak ook samenvattingen

God en gebed: Haar schuld is voldaan (Jes

Hebreeën 12. Het gaat over de trouwe zonen van God, niet over de bastaards en de ongelovigen, wat die ook mogen ervaren. En nu moeten we het verband vasthouden tussen dit hoofdstuk en het vorige, Hebreeën 11. Dat bekende elfde hoofdstuk bevat geen galerij van geloofshelden, die altijd maar even vast en sterk in hun geloof stonden 1 Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. 2 Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. 3 Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is Hebreeën 5:7: U komt mij, lieve God: Hebreeën 6:18-20: Diep was de kloof die U van mij scheidde: Hebreeën 6:19: Deze vrede leeft in mij: Hebreeën 6:19: Hebt g' een anker sterk: Hebreeën 6:19: Hoe diep de zee ook is: Hebreeën 6:19: Ik bouw op Jezus, anders niet (Myrin) Hebreeën 6:20 In vers 7 worden we opgeroepen om onze voorgangers in gedachtenis te houden. Niet om wie ze waren, niet om de meningen die ze hadden, niet vanwege hun bijzondere gaven of iets dergelijks. Nee: vanwege het Woord van God dat ze gesproken hebben

 • Flexibele afvoerbuis GAMMA.
 • Last van schroef in voet.
 • Sportieve fiets.
 • Sierlijsten hout.
 • Enzo Ferrari fascism.
 • Gembercapsules tegen misselijkheid.
 • Uitgaan Antwerpen.
 • Zelf ontslag nemen met vergoeding.
 • Emulator games GameCube.
 • Jommeke frans.
 • Ralph Lauren sale tas.
 • Wiskunde havo 3 Hoofdstuk 1.
 • Squarespace review.
 • Ginkgo biloba wanneer planten.
 • Kruipphlox rood.
 • Zelf decoratie maken met hout.
 • Gewaarborgd minimumloon.
 • Overlijdensberichten Almere Stad.
 • Enja zangeres.
 • I don t wanna know know know know who's taking you home home home home.
 • Bakkerij Theeboom Amsterdam.
 • Fïnley glazen kopen.
 • Oude reclameposters.
 • Bult op neusbot.
 • Ruiten A kanaal Noord 1 9561 TE TER APEL.
 • Hersenontsteking kind.
 • Ikazia KNO.
 • Kleinste dorp van Overijssel.
 • TPP Rotterdam.
 • C4 Pre workout Ultimate.
 • Python molurus bivittatus.
 • Njoy wok diemen.
 • Knollen bewaren.
 • Draadje tussen lip en tandvlees.
 • EUR GBP historical.
 • Den Bell Antwerpen telefoonnummer.
 • Ovenschotel aubergine, courgette.
 • Hoe oud wordt een Russische dwerghamster.
 • Kosten kWh.
 • Tesco Nederland.
 • 3 thema's Arbowet.