Home

Mattheüs 9 HSV

Licht schijnen | De Grote Opdracht - Ontdekt Gods doel met

9 # Mark. 2:14; Luk. 5:27 En Jezus ging vandaar verder en zag iemand in het tolhuis zitten, die Mattheüs heette; en Hij zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. 10 En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan Mattheüs 9 Mattheüs 9. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 8 De reiniging van een melaatse. 8 1 Toen Hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte Hem. 2. 8:2 . Mark. 1:40 Luk. 5:12 En zie, er kwam een melaatse Mattheüs 9 (HSV) 1 En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag. 2 En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven

Mattheüs 9 HSV Bijbel YouVersio

Hoofdstuk: Mattheüs 9 ← naar Bijbel index Kopieëer weergave openen 1 En nadat Hij in het schip gegaan was, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij Hem, die op een bed lag. 2 En Jezus, Die. Redirecting to https://herzienestatenvertaling.nl/teksten/mattheus/9 Mattheüs 9:36 HSV Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. HSV: Herziene Statenvertalin 9 Bidt u dan zo: Luk. 11:2 Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. 10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. 11 Geef ons heden ons dagelijks brood. 12 En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de Matt. 13:19 boze

Mattheüs 9 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

 1. 9 Matt. 5:32. Mark. 10:11. Luk. 16:18. 1 Kor. 7:10. Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een andere trouwt, die doet overspel, en die de verlatene trouwt, doet ook overspel. 10 Zijn discipelen zeiden tot Hem: Indien de zaak des mensen met de vrouw alzo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen
 2. der belang. Vandaar dat de HSV voor meisjes heeft gekozen. In Mattheüs 1:23 ligt het heel anders
 3. 1 Tim. 6:9. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld, en de verleiding des rijkdoms verstikt het Woord, en het wordt onvruchtbaar. 23 Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertig voud

9 9:9-13 Marc. 2:13-17 Luc. 5:27-32 Toen Jezus van daar verderging, zag hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en hij zei tegen hem: 'Volg mij.' Hij stond op en volgde hem. 10 Toen hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met hem en zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. 11 9:11 Luc. 15:1-2 De farizeeën zagen. Volgens Mattheüs. 9 Hij stapte dus in de boot, ging naar de overkant en kwam in zijn eigen stad.+ 2 Daar brachten ze een verlamde man op een draagbed bij hem. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: 'Houd moed, mijn zoon, je zonden zijn je vergeven.'+ 3 Sommige schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: 'Die man lastert God.'+ 4 Maar Jezus wist wat ze dachten en zei. Luk. 9:57 En er kwam een schriftgeleerde naar Hem toe en zei tegen Hem: Meester, ik zal U volgen, waar U ook heen gaat. 20 En Jezus zei tegen hem: De vossen hebben holen, en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des mensen heeft niets waarop Hij het hoofd kan neerleggen.. 21 Een ander uit Zijn discipelen zei tegen Hem: Heere, sta mij toe dat ik eerst wegga en mijn vader begraaf

Mattheüs 9 (HSV

Mattheüs 9 - Herziene Statenvertaling (HSV) online

De zaaier # Mark. 4:1; Luk. 8:4,5 Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om Hem heen, zodat Hij #Luk. 5:3in een schip ging zit 9 En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. 10 En het geschiedde, als Hij in het huis van Mattheüs aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen.. 11 En de Farizeën, dat ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de. Matt. 9:14 Mark. 2:18 Luk. 5:33 En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben. 17 Maar u, als u vast, zalf dan uw hoofd en was uw gezicht

7 7:7-12 Luc. 11:9-13 7:7 Spr. 8:17 Jer. 29:13 Mat. 18:19 21:22 Joh. 14:13-14 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 8 Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 9 Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? 10 Of een slang, als het om. Het geslachtsregister van Jezus Christus Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van #Luk. 1:31,32David, de Zoon van Abraham. # Gen. 21:2 Abraham verwekte Izak, #Gen Mattheüs 26 Mattheüs 26. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 25 De wijze en de dwaze meisjes. 25 1 Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, 9 Maar de wijzen antwoordden: In geen geval,.

Mattheüs 6 (HSV) 1 Wees op uw hoede dat u uw liefdegave niet geeft in tegenwoordigheid van de mensen om door hen gezien te worden; anders hebt u geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. 2 Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden Mattheüs 1 (HSV) 1 Het geslachtsregister van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham. 2 Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broers Mattheüs 9. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 Christus geneest een geraakte of lamme, en bewijst dat Hij macht heeft om de zonden te vergeven. 9 Beroept Mattheüs, en eet met de tollenaars. 14 Verdedigt Zijn discipelen, dat zij niet vasten. 20 Geneest een vrouw van het bloedvloeien. 23 Verwekt het gestorven dochtertje van een overste. 27 Maakt.

Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt. Verstuur een christelijke e-card met Mattheüs 9:37-3 9 Toen Jezus van daar verder ging, zag Hij iemand bij het kantoortje van de belasting-ontvanger zitten. Hij heette Matteüs. Jezus zei tegen hem: Volg Mij. De man stond op en volgde Hem. 10 Op een keer zat Jezus met zijn leerlingen bij Matteüs thuis te eten 9 En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheüs; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. 10 En het geschiedde, als Hij in het huis van Mattheüs aanzat, ziet, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen.. 11 En de Farizeën, dat ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de. Volgens Mattheüs. 9 Hij stapte dus in de boot, ging naar de overkant en kwam in zijn eigen stad.+ 2 Daar brachten ze een verlamde man op een draagbed bij hem. Toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlamde: 'Houd moed, mijn zoon, je zonden zijn je vergeven.'+ 3 Sommige schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: 'Die man lastert God.' 4 Maar Jezus wist wat ze dachten en zei: 'Waarom.

Het bijbelboek Mattheüs in de Herziene Staten Vertaling voorgelezen door Stichting Nederland Gered. Het doel van stichting Nederland Gered is samen te vatten in deze kernzin welke in de statuten is opgenomen: Iedere inwoner van Nederland bekend maken met het reddende, genezende en bevrijdende evangelie van Jezus Christus in woord en in kracht zodat zij ervoor kunnen kiezen om Hem te volgen Mattheüs 9 92 verzen 1-8 Genezing van een verlamde 92 verzen 9-13 De roeping van Mattheüs 94 verzen 14-15 Het vasten 96 verzen 16-17 Het nieuwe en het oude 97 verzen 18-19 Een overste komt bij de Heer 98 verzen 20-22 Een bloedvloeiende vrouw genezen 99 verzen 23-26 Het meisje levend gemaakt 100 verzen 27-31 Genezing van twee blinden 10 5 ZADENLIJST BIJBELTEKSTENOVERZICHT EN AFVINKLIJST 01 intro Lukas 8:15 16 O Psalm 51:9 31 Mattheüs 7:7 46 Ruth 1:16b 02 A Psalm 150:6 17 P 2 Timotheus 4:2 32 Psalm 32:7a 47 Mattheüs 6:6 03 B Joël 2:13b 18 R Psalm 50:15 33 Hebreeën 4:12a 48 Genesis 3:15 04 C Galaten 3:13a 19 S 1 Samuël 3:9m 34 Psalm 51:3 49 Filippenzen 3:20 05 D Psalm 100:2 20 T Genesis 15:5 35 Jesaja 9:5 50 Jesaja 40:31 Die erste Saisonniederlage gilt es abzuhaken. Der Fokus liegt auf Heidenheim. Der HSV braucht einen Tabellenführer-Würdigen Auftritt bei den Süddeutschen. Um..

Herziene Statenvertalin

 1. Mattheüs 19:18 HSV Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis aflegge
 2. Liturgie:Voorganger: Ds. J. Bos Zingen:Psalm 2 : 4 en 7Psalm 146 : 6Psalm 34 : 3Psalm 72 : 10 Lezen:Mattheüs 9 : 18 - 3
 3. Het Evangelie volgens Matteüs vermeldt geen auteur. In de christelijke traditie wordt de apostel Matteüs als auteur beschouwd. Die apostel was een Joodse tollenaar - een belastingontvanger - die een discipel van Jezus Christus werd. De vroegste melding van Matteüs als auteur vinden we bij Eusebius die in zijn kerkgeschiedenis (323 n.Chr.) Papias aanhaalt die meldt dat Matteüs de logia.

Mattheüs 9:36 HSV - The Bible App Bible

Mattheüs 9:35-38. Zes zondagen geleden waren wij met dit gedeelte geëindigd, maar de laatste twee verzen van het hoofdstuk had ik heel vluchtig gelezen omdat ik wist dat ik hierop terug zou komen. Dus, vanmorgen pakken wij de studie op in vers 37 Mattheüs 9:1-38—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen Nieuwe Testament (Bijbel in Statenvertaling), Het heilig evangelie naar de beschrijving van Mattheüs ; hoofdstuk 26. Met o.a. het Laatste Avondmaal, het gebed op de Olijfberg en het verraad door Judas Liturgie:Gz. 2 : 2, 4Ps. 99 : 1, 2Ps. 25 : 6Mattheüs 2 : 1 - 12Ps. 80 : 1, 11Ps. 79 : 7Ps. 95 : Mattheüs 5:18 HSV Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. HSV: Herziene Statenvertalin

Mattheüs 9 En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En ziet, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon! wees welgemoed; uw zonden zijn u vergeven. Read verse in Statenvertaling (Dutch NEEM DEEL AAN HET GRATIS ONLINE-PROGRAMMA SPIRITUELE KERST. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken Schriftlezing: Mattheüs 6:7-13 - Efeze 6:10-20 Datum: 19 maart 2017 Niemand dan Jezus alleen! Schriftlezing: Mattheüs 16:21-28 - Mattheüs 17:1-13 Datum: 12 maart 2017 Geef ons heden ons dagelijks brood Biddag Schriftlezing: Deuteronomium 8:1-6 - Mattheüs 4:1-4 - Mattheüs 6:7-13 Datum: 8 maart 2017 Als alles donker wordt Preek Mattheüs 13: Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene, die het Woord hoort en verstaat, die ook vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoud. Thema preek Mattheüs 13: Gelijkenis van de Zaaier. Waar viel zaad Woord in uw hart? 1 9 En als zij van den berg afkwamen, gebood hun Jezus, zeggende: Zegt niemand dit gezicht, totdat de Zoon des mensen zal opgestaan zijn uit de doden. 10 En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Wat zeggen dan de Schriftgeleerden, dat Elias eerst moet komen? 11 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Elias zal wel eerst komen, en alles weder oprichten

HSV - Mattheüs 6 - Het heilig evangelie naar de

Ds. A. Hoogerland Markus 9:22b-24 Ds. A. Hoogerland Mattheüs 5:6a Voorbereiding Heilig Avondmaal Ds. A. Hoogerland Mattheüs 6:33 Biddag Ds. A. Hoogerland Mattheüs 9:27-28 (1 van 2) Ds. A. Hoogerland Mattheüs 9:27-31 (2 van 2) Ds. A. Hoogerland Openbaring 6:1-2 Ds. A. Hoogerland Psalm 68:17 Nabetrachting Heilig Avondmaal Ds. A. Hoogerland. Mattheüs 9; Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift — met studieverwijzingen Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video.. 13 Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: 'Sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen.' 14 Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte

Kerntekst: Mattheüs 10:22bSchriftlezing: Mattheüs 10:16-33Thema: Hou vol...!Zingen: Ps. 121:1 en 4, Ps. 43:1, Ps. 46:1 en 6, Ps. 17:3 en 4, Ps. 91:1Hoofdpunt.. In deze tweede aflevering van 'Samen LEREN' behandelen we hoofdstuk 4 t/m 6 van Mattheüs. We hebben het over de verzoeking van Jezus en de bergrede.Als je vr..

HSV - Mattheüs 19 - Het heilig evangelie naar de

en zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Verstuur een christelijke e-card met Mattheüs 1:2 Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Verstuur een christelijke e-card met Mattheüs 5:

En vanmorgen zal Jezus, ons allemaal door het Woord in Mattheüs 6, leren bidden. Lees Mattheüs 6:1-15. Jezus geeft in vers 5 en 7 aan hoe niet te bidden en hier, vanaf vers 9 geeft Jezus ons het Onze Vader gebed. In het Engels wordt dit gebed The Lord's Prayer genoemd zoals in de HSV Het gebed des Heeren Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, Die Christus genoemd wordt. Verstuur een christelijke e-card met Mattheüs 1:1

Mattheüs: 9:9-13 'God plakt geen etiketten' (ook MP3) Mattheüs: 9:35-38 'Ziende de scharen ' (ook MP3) Mattheüs: 11: 2-6 'Zalig is wie aan Mij geen aanstoot neemt.' Mattheüs: 12:38-42 'Toon ons een teken uit de hemel' (ook MP3) Mattheüs: 16:13-20 'De sleutels van het Koninkrijk' (ook MP3) Mattheüs: 16:13-20 'Christus. (HSV) In deze profetie zien we dat deze Mensenzoon de rechtmatige heerser op de goddelijke troon is en voor eeuwig zal regeren, in Markus wordt hier dan ook naar verwezen (Mark. 14:62). Hierbij is het opvallend dat juist Jezus zelf vaak deze titel gebruikt en op zichzelf laat slaan

Steun Ons

Mattheüs 7: 15-23 HSV Het zojuist gelezen Bijbelgedeelte staat ingeklemd tussen twee andere gedeelten. Meteen hierna volgt het overbekende voorbeeld van die man die zijn huis op het zand bouwt, in plaats van op de rots. Daar ga ik een volgende keer bij stilstaan. Vlak voor onze tekst staan de ook al zo bekende woorden over een enge en de wijd Spreker Tekst Serie Toevoegdatum; Ds. C.A. Tukker: Mattheüs 26:14: 09-08-2008: Ds. J. Catsburg: Mattheüs 22:11-12: 14-08-2008: Ds. A. van der Zwan: Mattheüs 26:5 Volgens meerdere geruchten zouden Imen en Mattheüs op dit moment namelijk een setje zijn. Hartjes Het was Love Reality die een uitgebreid verslag deed over de geruchten rondom Imen en Mattheüs Mattheüs 2:9. Verwijsteksten + Mt 2:2. Index. Publicatie-index. g63 22/12 7; w62 156; g62 22/12 8. Mattheüs 2:11. huis: Dat hier over een huis wordt gesproken, laat zien dat de astrologen Jezus niet kwamen bezoeken toen hij als pasgeboren baby in een voederbak lag

HSV - Mattheüs 1 - Het heilig evangelie naar de

 1. Mattheüs 9; Mattheüs 10 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue
 2. Mattheüs 24:1-51—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen
 3. Preek zondagmorgen 8 december 2013 - bediening Heilige Doop Mattheüs 18:1-14 Tekst: En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. (vers 3) Gemeente van onze Heere Jezus Christus, beste doopouders

HSV - Mattheüs 13 - Het heilig evangelie naar de

 1. Christian e-card with Mattheüs 11:28. At the bottom of this page you can post and fill in the card. Continue to fill in the address. 1. Card choice 2. Message 3. Adress 4. View and send. Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Mattheüs 11:28
 2. Christian e-card with Mattheüs 1:25. At the bottom of this page you can post and fill in the card. Continue to fill in the address. 1. Card choice 2. Message 3. Adress 4. View and send. Jozef had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de naam Jezus
 3. Mattheüs 24:9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil
 4. Mattheüs 9 Het Boek 1 Jezus stapte in een boot en stak over naar Kapernaüm, waar Hij woonde. 2 Daar brachten enkele mannen een verlamde op een draagbaar bij Hem. Jezus zag dat zij er niet aan twijfelden of Hij hun vriend zou kunnen genezen. Geef de moed niet op, zei Hij tegen de verlamde

Matteüs 9 (NBV) - EO

Boekjes bij Genesis op Kerkboekje

Meditatie over Mattheüs 9 : 38 Oogstende arbeiders. Adres: Populierenlaan 30, 2925 CT Krimpen aan den IJssel Vaste telefoon: 0180 522828 Mobiele telefoon: 06 44046099 Adres in: Google Printview Email: info@dsatromp.n BJS, Mattheüs 9:18-21. Vergelijk Mattheüs 9:16-17. Jezus verwerpt de doop van de Farizeeën; die is zonder waarde omdat zij Hem niet aanvaarden. Hij verkondigt dat Hij het is die de wet van Mozes heeft gegeven Mattheüs 19:3-9 En de Farizeen kwamen tot Hem, verzoekende Hem, en zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, Read verse in Statenvertaling (Dutch HSV Bijbel in een jaar - Paperback (9789065394941) Voordelen van bookspot dé online boekwinkel boeken op werkdagen voor 21.00 Uur besteld, morgen in huis wordt vip en bespaar tot 20. Nieuw Verzenden. € 27,50 10 jan. '21. Bezoek website 10 jan. '21. BookSpot Heel Nederland Bezoek website

Mattheüs 16:9-19 Verstaat gij nog niet? en gedenkt gij niet aan de vijf broden der vijf duizend mannen; en hoevele korven gij opnaamt? Noch aan de zeven broden der vier duizend mannen, en hoevele manden gij opnaamt? Read verse in Statenvertaling (Dutch Romeinen 12, 9-21 & Mattheüs 18, 1-5. Romeinen 6, 16-23 en Mattheus 11, 25-30. Ruth 1. Ruth 2. Zondag Cantate: 40 jaar Cantate De Mattheüs 5:9-19 Zalig zijn de vreedzamen; want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Read verse in Statenvertaling (Dutch (Mattheüs 23:9) Er is niets mis mee om zich te laten onderwijzen of met andere mensen van gedachten te wisselen. Dit mag alleen niet zo ver gaan, dat dit belangrijker wordt dan het onderwijs uit de Bijbel, want: De vreze des HEREN (de eerbied voor en de verering van God) is het begin van de kennis

Mattheüs 9 — Watchtower ONLINE LIBRAR

Mattheüs 7 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

 1. Eerst was daar Raphaëlla, toen kwam Jaimy in het spel en nu lijkt Mattheüs zijn hart te hebben verloren aan zijn Island-maatje Imen. De twee plaatsen onder elkaars foto's op Instagram reacties.
 2. g van Jezus Christus aan de orde. In Mattheüs 12 citeert Jezus vervolgens het begin van Jesaja 42. De profeet spreekt over de nederigheid van de knecht van de Here
 3. Mattheüs 13, 1-9 en 18-23. Zondag 13 juli 2014, Protestantse Gemeente Assendelft. Gemeente van Jezus Christus, Een zaaier ging uit om te zaaien. De gelijkenis is bekend. Een zaaier gaat uit om te zaaien en neemt het niet zo nauw. Met brede gebaren strooit hij het zaad uit

Mattheüs 28 HSV Bijbel YouVersio

Mattheüs 1 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Kanttekening 9: Deze plaats wordt niet gevonden bij Jeremia, maar bij Zacharia, hfdst. 11:13, en daarom menen sommige oude leraars dat hier van Mattheüs zelven geen naam des profeten uitgedrukt is geweest, gelijk hij ook elders gewoon is te doen, en gelijk deze naam ook in de Syrische overzetting, die zeer oud is, en sommige andere niet gevonden wordt; en dat de naam van Jeremia door iemand. Site info. Deze website is gestart in 2012. In dit jaar bestond de Statenvertaling 375 jaar. Sinds voorjaar 2013 is het mogelijk om via deze website de Statenvertaling met kanttekeningen te raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting) Bijbeltekst van de dag - MATTHEÜS 24:44: Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. Chat ons op Messenger: m.me/biblenl Gods woord zegt: Om deze reden is het voor ons gepast, aangezien we de voetafdrukken van God zoeken, om te zoeken naar Gods wil, naar de woorden van God, naar Zijn uitspraken - want waar er ook maar nieuwe. Mattheüs 6. 6:1 Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is. 6:2 Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geeerd mogen worden

UnravelationsBijbelboek LUCAS 1 t/m 9 - LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL2019 mei 19 - 19:00 - Snijder - Bidden en dan

Ik weet wie gij zoekt: Jezus de Gekruisigde Exegese van Mattheüs 28:1-10 In alle vier evangeliën wordt aangegeven dat Jezus is opgestaan. Elk van de vier evangeliën legt zijn eigen accenten. De verhaalde gebeurtenissen zijn niet hetzelfde. Deze vier evangeliën kunnen eenvoudigweg niet met elkaar geharmoniseerd worden. Dat hoeft ook niet 9 En hij zei tegen Jezus: Dat geef ik allemaal aan U, als U voor mij neerknielt en mij aanbidt! 10 Toen zei Jezus: Ga weg, duivel! Er staat toch ook in de Boeken: 'Aanbid je Heer God en dien alleen Hém.' 11 Toen liet de duivel Hem met rust. En er kwamen engelen om Hem te dienen. Jezus gaat in Kapernaüm wone Maar wij als kinderen van God zien talenten ook als iets wat God ons geeft. Ik heb mijn knutsel gebaseerd op de gelijkenis van de Talenten. Een verhaal in de bijbel en dit is te vinden in Mattheüs 25 vanaf vers 14. De talenten in de bijbel bestaan uit geld. De personen in deze gelijkenis kregen elk talenten (geld)

 • AFC Ajax Fanshop.
 • Rainbow Emoji facebook.
 • Drukkerij Bout Huizen.
 • Bpost bpaid klachten.
 • Koga belt drive ebike.
 • Motocross Oldebroek.
 • Vliegtuigen kijken kind.
 • Danskleding Dames.
 • Proximity sensor vertaling.
 • Ghusl al Yaqeen.
 • Verwaand 7 letters.
 • Oude reclameposters.
 • Billabong Wetsuit.
 • Warmtescan app.
 • Cake zonder boter en melk.
 • Hoe trekt plank krom.
 • Jodi lyn o'keefe net worth.
 • Zebrapad buiten bebouwde kom.
 • Gitarist acdc Aalten.
 • Haarkralen.
 • Koivijver met raam.
 • Hoeveel interviews scriptie.
 • Rekenen met brug.
 • Smite community.
 • Pelorische topbloem.
 • Mijn eerste danoontje.
 • Ontknoping, slot of uitkomst.
 • Belvilla Domburg.
 • Zegge carex oshimensis Everlime.
 • Worstelen training.
 • Radboudumc nl Bereikbaarheid.
 • Pillen voor betere stoelgang.
 • Tobias Oelderik.
 • Beesten bij de buren Nederlandse stemmen.
 • Verstelbare Handknijper.
 • Welke kleur past bij grijs muur.
 • Keto recepten boek.
 • Park Scorleduyn.
 • Buy Instagram followers app.
 • Verloop 18 daagse veldtocht.
 • Omgekeerd zoeken.