Home

Gewaarborgd minimumloon

ACV Loon Minimumloon en gewaarborgd minimum gemiddeld

Hoeveel bedraagt jouw minimumloon? - Jobat

 1. imumloon krijgen naar 21 jaar. 21-jarigen hebben dan recht op een volledig wettelijk
 2. imumloon voor onder de 21 jaar bepaalt
 3. stens 21 jaar zijn en voltijds werken onder een arbeidsovereenkomst hebben recht op een gewaarborgd gemiddeld
 4. Heel simpel uitgelegd is het gewaarborgd loon het loon waarop je recht hebt als je door ziekte of een ongeval niet kan gaan werken. Ben je bediende, dan betaalt je werkgever je loon van de eerste maand volledig uit. Het gewaarborgd loon van een arbeider bedraagt twee weken loon

Bedragen GMMI. Het GMMI bedraagt vanaf 1 maart 2020 (CAO nr. 43): voor de werknemers van 18 jaar en meer: € 1.625,72; voor de werknemers van 19 jaar met zes maanden anciënniteit: € 1.668,86; voor de werknemers van 20 jaar met 1 jaar anciënniteit: € 1.688,03 Voor arbeiders is het loon gewaarborgd gedurende de eerste 7 dagen; daarna krijgen ze gedurende 7 dagen 85,88% van hun normale loon. Van de 15e tot de 30e dag arbeidsongeschiktheid hebben arbeiders recht op een percentage van hun loon. Ook dat percentage wordt door de werkgever betaald Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) Een absolute ondergrens voor het loon is het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) van de Nationale Arbeidsraad . Het GGMMI is niet identiek is aan een minimum maandloon. In het GGMMI zijn immers bepaalde sommen begrepen die in de loop van het jaar worden uitbetaald

Het minimumloon stijgt veel minder snel dan de rest van de lonen. Sinds 2000 steeg het minimumloon (GGMMI - gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen zie hoofdstuk 3) 9% trager dan de rest van de brutolonen. De brutolonen stijgen immer In de databank staat een actueel overzicht van de geldende sectorale minimumloonbarema's. De databank verzamelt de brutoloongegevens vanaf 01/01/2008 en past ze aan zoals voorgeschreven door de sectorale CAO's, o.a. met de indexeringen en de conventionele loonsverhogingen

Het gewaarborgd minimum maandinkomen [i] De hoogte van het loon wordt door een individuele overeenkomst tussen werknemer en werkgever vastgesteld. Het loon mag echter niet lager zijn dan het minimumloon zoals dit werd bepaald in de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) gesloten in het paritair comité waaronder de partijen ressorteren Het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast, in januari en in juli. Dit gebeurt op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de CAO-loonstijging in de marktsector. Minimumloon 2017. Klik hier voor het overzicht van het minimumloon 2018 per uur, dag, week en maand Voor de bepalingen betreffende het gewaarborgd minimumloon verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 040301. In alle gewesten is immers intussen hetzij een minimumloon, hetzij een minimumloonschaal vastgelegd die minstens het niveau van het nationaal gewaarborgd minimumloon evenaren ==> wij verwijzen u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402 Het gewaarborgd minimumloon bedraagt vandaag 25 833,78 EUR (index 147,31) voor een volledig jaar Het minimumloon is dan ook in elke sector verschillend. Op de website van het ministerie van tewerkstelling vind je een overzicht van de minimumlonen per sector . Wat is het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

Minimumloon - Wikipedi

Werknemers die minstens 21 jaar zijn en voltijds werken onder een arbeidsovereenkomst hebben recht op een gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen, ongeacht hun bedrijfstak en het paritaire comité waaronder ze vallen. Het GGMMI is vooral van belang voor werknemers die onder geen enkel paritair comité vallen of onder een paritair comité dat nog niet is samengesteld of daarove Het minimumloon wordt berekend op basis van het bruto salaris. Het bruto salaris is het loon dat de werknemer verdient bij zijn werkgever. Hier moeten echter nog de kosten van afgetrokken worden. Wanneer de kosten als de sociale premie en de belastingen hiervan af worden getrokken, blijft uiteindelijk het netto inkomen over

In het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw werd op 2 juli 2018 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het gewaarborgd minimumloon. Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 14 augustus 2018 onder het nr. 147257/CO/111; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van. Onder bepaalde voorwaarden trekken we het werkelijk loon op tot aan het gewaarborgd minimumloon. Het grensbedrag van de werknemerspensioenen die berekend zijn op basis van dat gewaarborgd minimumloon wordt verhoogd met 2,38%: Vóór 01.01.2021. Vanaf 01.01.2021. Alleenstaande pensioen. 16 434,94 EUR Als er binnen de sector of het bedrijf geen specifieke loonregeling voorzien is en je minstens 1 maand als jobstudent werkte, heb je recht op het gewaarborgd minimumloon. Dat staat in verhouding tot je leeftijd en is een percentage van het officieel vastgelegd gewaarborgd gemiddeld minimumloon (GMMI) Het gewaarborgd minimuminkomen voorzien door de cao nr. 50 is suppletief, dit wil zeggen dat het enkel geldt voor jonge werknemers die tewerkgesteld zijn in een sector die tot geen enkel paritair comité behoort of wanneer het paritair comité niet actief is of geen minimumlonen heeft bepaald voor jonge werknemers onder de 21 jaar Het bedrag van het gewaarborgd minimumloon wordt op 13.499 euro gebracht voor de statutairen en op 12.727,66 euro voor de contractuelen. De maatregel gaat in op 1 december 2008. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten

Algemeen minimumloon - België - Loonwijzer

Deeltijdsen genieten het minimumloon in verhouding tot hun tewerkstelling. Voorbeeld: je bent 21 jaar en je werkt 28 uur per week. Het gewaarborgd minimumloon is dan 1.707,62 x 28/35u = 1.366,10 euro bruto. Wat telt er allemaal mee om dat minimumloon te behalen? Je bruto maandloon Premies (bv eindejaarspremie Het gewaarborgd minimumloon is dan 1.707,62 x 28/35u = 1.366,10 euro bruto Wat telt er allemaal mee om dat minimumloon te behalen? Je bruto maandloon Premies (bv eindejaarspremie) Voordelen in natura (vb auto gebruik woning, De ministerraad van 30 april 2009 heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het gewaarborgd minimumloon in de overheidssector met 2% verhoogt (wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 1973 houdende toekenning van een gewaarborgde bezoldiging aan sommige personeelsleden van de federale overheidsdiensten)

CAO en het minimumloon: gewaarborgd minimum maandinkomen

 1. imumloon Algemeen Overeenkomstig artikel XI.II.24 RPPol bedraagt de jaarlijkse bezoldiging voor volledige prestaties van het personeelslid dat de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt, nooit
 2. imumloon (gewaarborgd gemiddeld
 3. imumloon Taxi per 1/10/2019 Het maandelijks gewaarborgd gemiddeld
 4. der mag krijgen dan een gewaarborgd
 5. imumloon in aanmerking moest worden genomen, noch werd daarbij gepreciseerd welke de anciënniteit was van de.
Elf vragen en antwoorden over jouw loon - PulsmagazineUurloon zelfstandigen berekenen en minimum freelancers

In België wordt het minimumloon (gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen) geregeld door CAO nr 43 van de Nationale Arbeidsraad. Die CAO wordt regelmatig gewijzigd. Vanaf 1 oktober 2008 werden de bedragen met € 25 verhoogd (CAO nr 43 undecies) en zijn de bedragen € 1387,49 (21 jaar, geen anciënniteit), € 1424,31 (21 jaar, 6 maanden anciënniteit) en € 1440,67 (22 jaar, 12 maanden. 16 bijgevolg moeten de begrippen werknemer en arbeid in loondienst aldus worden verstaan , dat de bepalingen betreffende het vrije verkeer van werknemers mede betrekking hebben op personen die slechts deeltijdarbeid in loondienst verrichten of wensen te verrichten , en daarvoor slechts een loon ontvangen of zouden ontvangen dat lager is dan het in de betrokken sector gewaarborgde minimumloon De sector heeft geen minimumloon vastgelegd In sommige sectoren is geen minimumloon afgesproken en dan geldt het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) vastgelegd door de Nationale Arbeidsraad (NAR) in CAO nr. 43. Voorbeeld 1: Lies is 26 jaar en werkt reeds 3 jaar voor de firma Zus en zo (PC nr. 335) Verhoging van het Gewaarborgd minimumloon voor werklieden die een normaal rendement bereiken (alle productiepremies inbegrepen), van alle nationale, provinciale en regionale minimumuurlonen evenals de regionale en provinciale baremieke uurlonen alsook de effectieve uurlonen met EUR 0,07 bruto (uurstelsel 38u/w) vanaf 01/01/2016

Wat na een zevende jaar BSO? - Downloadbaar lesmateriaal

Het gewaarborgd nationaal minimumloon voor alle arbeiders in de metaal- en machinebouw bedraagt 12,2969 euro per uur (op 1 juli 2019 in een 38-urenregime). Er gelden ook (hogere) provinciale minimum- lonen, die in sommige gevallen ook gekoppeld zijn aan een bepaalde functie. Meer informatie hierover krijg je van je afgevaardigde Hier vindt u een mooi overzicht van de geschiedenis van het brutojaarsalaris vanaf 1970. Opvallend is vooral dat tussen 1986 en 1989 nauwelijks of geen stijging te zien is in het modale inkomen Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) van de Nationale Arbeidsraad (NAR) is een absolute ondergrens voor het loon. Het is niet identiek aan een minimum maandloon. In het GGMMI zijn immers bepaalde sommen begrepen die in de loop van het jaar worden uitbetaald Het wel gewaarborgde minimumloon geldt bovendien niet voor een gemiddeld aantal per week gewerkte uren, doch slechts voor het aantal daadwerkelijk per week gewerkte uren. Als gevolg daarvan kan het voorstel bezwaarlijk worden gemotiveerd met de intentie uitvoering te geven aan het in de motie neergelegde verzoek sector vastgelegde minimumloon: het gewaarborgd minimum maandinkomen (GMMI) moet minstens aan iedere werknemer gegarandeerd worden, ook als er een lager barema in de sector geldig is. Voor een voltijdse tewerkstelling (38u) bedraagt het Voor een werkgever gesubsidieerd aan trap 2b Voor een kinderverzorgster word

Gewaarborgd minimumpensioen. Wanneer het eindresultaat van een pensioenberekening op basis van de lonen een bedrag oplevert dat kleiner is dan het gewaarborgd minimum, kan het onder bepaalde voorwaarden worden opgetrokken tot het gewaarborgd minimum in verhouding tot de duur van de loopbaan Deze percentages moesten worden toegepast op het inkomen dat werd gewaarborgd aan de werknemers van 21 jaar en ouder (€ 1.501,82 sinds 01.04.2014): op 20 jaar: 98 % (op een vast bedrag van € 1.501,82 op 01.04.2014); op 19 jaar: 96 % (op een vast bedrag van € 1.501,82 op 01.04.2014) Gewaarborgd minimumloon: Dit is het minimumloon dat aan arbeiders en bedienden gewaarborgd is als ze tenminste 21 jaar oud zijn en voltijds werken.Dit minimumloon bedraagt nu €1285.91 bruto per maand. - Jongere werknemers hebben recht op het volgend percentage van het gewaarborgd interprofessioneel minimumloon Het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) voor werknemers van 18 jaar en ouder, voor werknemers onder de 18 jaar, en voor studenten onder de 21 jaar, is in de databank Minimumlonen ondergebracht in een (niet-officieel) comité 300, waar de loonbedragen van de CAO's van de Nationale Arbeidsraad (NAR) die betrekking hebben op he

Het minimumloon stijgt veel minder snel dan de rest van de lonen. Sinds 2000 steeg het minimumloon (GGMMI - gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen zie hoofdstuk 3) 9% trager dan de rest van de. Het bedrag van de overgangsuitkering wordt berekend op basis van de lonen van de overleden huwelijkspartner. Wanneer het loon lager is dan het gewaarborgd minimumloon, dan vervangt de pensioendienst het loon door het gewaarborgd minimumloon. De regels voor het minimumpensioen gelden niet voor de overgangsuitkering (enkel voor werknemers) GEWAARBORGD MINIMUMLOON SALAIRE MINIMUM GARANTI Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is Article 1er. La présente convention collective de van toepassing op de ondernemingen die travail s'applique aux entreprises ressortissant à la ressorteren onder het Paritair Comité voor de non- Commission paritaire des métaux non ferreux ains

Bedragen minimumloon 2020 Minimumloon Rijksoverheid

In België werd het minimumloon niet wettelijk vastgelegd. Welk loon men moet betalen, meestal wel op niveau van het paritair comité via de zogenaamde barema's.[1] Maar ook niet altijd Het paritair comité heeft geen barema vastgelegd In sommige sectoren is geen barema afgesproken. Dit wil echter niet zeggen dat de werkgever het loon vrij kan bepalen: hij moet het nationaal GGMMI. In België werd het minimumloon niet wettelijk vastgelegd. Welk loon men moet betalen, wordt meestal vastgelegd op niveau van de sector via de zogenaamde minimum barema's. Maar niet altijd De sector heeft geen minimumloon vastgelegd In sommige sectoren is geen minimumloon afgesproken en dan geldt het nationaal GGMMI) vastgelegd door de Nationale Arbeidsraad (NAR) in CAO nr Dit minimumloon wordt Het Groothertogdom Luxemburg voerde in december 1944 een gewaarborgd sociaal minimumloon in. Alle werknemers van 18 jaar en ouder kunnen daar aanspraak op maken Zij hebben een gewaarborgd minimumloon dat werd vastgesteld in het paritair comité 319.01. Dat minimumloon werd vanaf 1 juli 2017 automatisch geïndexeerd. In een 38-urenweek is het minimummaandloon 1.786,22 euro bruto en het minimumuurloon 10,8475 euro bruto Gewaarborgd effectief minimumloon 1.641,49 VERGOEDINGEN 1) Nachtprestaties of in onderbroken dienst + 20 % 2) Zondagwerk + 20

Een gewaarborgd minimumloon wel, al is dat bedrag niet voor iedereen gelijk. Het minimuloon hangt af van de functie, de leeftijd en het aantal dienstjaren. Minimumloon vs. leefloo U hebt recht op een leefloon als uw inkomen onvoldoende is en als u niet in staat bent die toestand te veranderen. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u vragen om het verschil bij te passen zodat uw inkomen op dezelfde hoogte komt als het leefloon De stage is een voltijdse betrekking die maximaal 12 maanden duurt.De werkgever kan daarvoor geen gecombineerde vergunning aanvragen, ook al duurt de stage langer dan 90 dagen. Het loon (eventuele beursbedragen inbegrepen) is niet lager dan het toepasselijke wettelijk gewaarborgde minimumloon Begin 2019: een ontwerpakkoord dat een verhoging van het gewaarborgd minimumloon met € 17 per maand voorziet, wordt door de Algemene Centrale - ABVV afgeschoten. Het ABVV weigert te tekenen. Voor Werner Van Heetvelde, voorzitter van de Algemene Centrale - ABVV, zijn er geen andere opties: De andere vakbonden en de werkgevers vinden dit voldoende In het eerste ziektejaar vormt het wettelijk minimumloon de ondergrens. In het tweede ziektejaar niet meer. Bij cao kan een hoger percentage zijn afgesproken, bijvoorbeeld voor het eerste jaar (100% van het maandloon in jaar 1 en 70% in jaar 2)

Enkele cao's hebben door het verbod tot openbreking tussen 1 maart en 31 december in feite het gewaarborgd minimum bevroren, maar in andere wordt nergens meer over een minimumloon gesproken. (La pension de survie accordée à charge du régime de pension pour travailleurs salariés sur base d'une carrière complète du conjoint décédé ne peut être inférieure à un minimum garanti de [2 10. Als er binnen de sector geen overeenkomsten werden afgesloten, wordt je loon bepaald op basis van het gewaarborgde gemiddelde minimummaandinkomen. Meer info Minimumlonen per paritair (sub)comit 2016 betreffende het gewaarborgd minimumloon (registratienummer 136304/CO/111). Cette augmentation est une conséquence de l'indexation de 1,44% au t juillet 2018, comme prévu par l'article 3 de la convention collective de travail du 17 octobre 2016 relative au salaire minimum garanti (numéro d'enregistrement 136304/CO/111) . Artikel3. Loonaanpassing wegens : De basisbarema's worden op 160,84 % gebracht. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema. In enkele gevallen kan het gewaarborgd minimumloon hoger zijn dan het barema. Op 1/12/2012: gewaarborgd minimumloon = 1.724,17 EUR / 10,4707 EUR cao 43/3. 26.05.2015 In afwijking van het eerste lid wordt een gemiddeld minimummaandinkomen van [1.424,31 euro]9 gewaarborgd aan de werknemers die [ten minste 19 jaar]10 oud zijn en ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming die hen tewerkstelt

Sinds 1/09/2018 is het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen vastgesteld op 1593,81 €. Depuis le 01/09/2018, le revenu minimum mensuel moyen garanti est fixé à 1593,81 €. Bij het gewaarborgd loon wordt wel rekening gehouden met je anciënniteit. Par ailleurs, il sera tenu compte de votre ancienneté De unieke oplossing voor het gewaarborgd inkomen van startende zelfstandigen . De bescherming van de zelfstandige is een heikel punt in ons land. Hij heeft immers geen gewaarborgd minimumloon om op terug te vallen, dit in tegenstelling tot een loontrekkende. Een addertje onder het gras dat doorslaggevend kan zijn bij de stap naar zelfstandige PC 152 CAO 17 juni 2016 arbeidskledij. Referentienummer: 2016_06_21_PER_Collectieve_overeenkomst_arbeidskledij Verschenen: 21/06/2016 Auteur: De Becker Han

Waarom kabinet het minimumloon moet verhogen? 100%

Zo stijgen o.a. de minimumlonen voor flexi's en de leervergoeding voor OAO's vanaf 1 maart met 2% In februari overschreed de afgevlakte gezondheidsindex de spilindex, De index heeft wel een invloed op het Gewaarborgd Gemiddeld Minimummaandinkomen (GGMMI) De sectorale minimumlonen alsook de effectieve lonen worden jaar- lijks aangepast op 1 mei. Door een combinatie van index (2,07 %) en loonmarge (1,1 %) bedraagt het gewaarborgd minimumloon binnen de sector hierdoor op 1 mei 2019 (uitgaande van een 38-urenweek): • Maandloon: 2.070,49 euro bruto • Uurloon: 12,57 euro brut gewaarborgd minimumloon van 331.00l). De loonbarema's en vergoedingen zijn brutobedragen, tenzij anders vermeld. Schaallonen - (T2B) trap 2 laagste (lagere subsidie voor inkomenstarief) Voormalige kinderopvang onder toezicht. Gewaarborgd effectief minimumloon 1 821,96 EU • de basisbegrippen van loonvorming zoals gewaarborgd minimumloon, loonnorm, interprofessionele akkoorden, functieclassificatie, loonindexering, loonspanning, socialezekerheidsbijdragen, doelgroepenbeleid, berekeningswijzen van beroepsinkomens juridisch te duiden in zowel het sociaal recht als het fiscaal recht

Bedragen minimumloon 2019 Minimumloon Rijksoverheid

Fight For €14 of Fight For 14 is sinds 2018 een campagne van de socialistische vakbond ABVV in België voor een bruto minimumloon van 14 euro per uur, in plaats van 9,84 euro. De vakcentrales Horval, Algemene Centrale, BBTK, MWB en ABVV Metaal en BTB voeren actie voor deze eis. De campagne is geïnspireerd door de eis voor een minimumloon van 15 dollar - Fight For $15 - in de Amerikaanse. De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2020. De minimumlonen worden tweemaal per jaar aangepast aan de gemiddelde ontwikkelingen van de cao-lonen Om te voorkomen dat Nederlandse werknemers op de arbeidsmarkt worden verdrongen door buitenlandse werknemers die onder het minimumloon werken en door schijnzelfstandigen, moet onder meer worden gewaarborgd dat ook voor deze arbeidskrachten het wettelijk minimumloon zou geldt en dat de betaling daarvan ook effectief gehandhaafd kan worden Gewaarborgde inkomens. Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) Ouderen met een verminderde zelfredzaamheid kunnen recht hebben op een financiële tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden kadert binnen de tegemoetkomingen voor gehandicapte personen

Minimumloon Informatie over minimumlone

CAO-verhoging van de nationale minimumlonen en de gewaarborgde minimum maandwedde met 52,25 EUR Enkel voor de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. De verhoging dient toegepast te worden vóór de index Baremalonen leggen het minimumloon vast in elke sector. Deze lonen zijn gekoppeld aan een bepaalde functie en een bepaalde ervaring en worden periodiek geïndexeerd. Is er binnen de sector of onderneming geen specifiek barema voorzien, dan moet je minimaal rekening houden met het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) zoals vastgelegd in de Nationale Arbeidsraad Gewaarborgd minimumloon (Overeenkomst geregistreerd op 13 mei 2005 onder het nummer 74722/CO/105) Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair ComitÈ voor de non-ferro metalen en op de werklieden die zij tewerkstellen De resultaten van de interdepartementale werkgroep voor de beschutte werkplaatsen (CAO nr 43 : gewaarborgd minimumloon) (1-523) Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken. 1-196 p. 5682-5684: Het gewaarborgd minimummaandinkomen in de beschutte werkplaatsen (1-608 Minimumloon. Meer informatie over dit onderwerp kan je terugvinden onder gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Nog niet gevonden wat je zoekt? Zoek op een andere zoekterm of bezorg ons je vraag Op zoek naar informatie? Vind in één klik wat je zoekt. Zoeke

Het algemeen minimumloon vanaf 1 april 2020 Sociar

Aanvraagformulieren. Loonschalen 01/2021 Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095. Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2021. Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro Wetgeving; Belgisch Staatsblad; March 27, 2003; 15 JANUARI 2003. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon en de euro in de sector van de metaalbouw van Brabant (1 In deze brochure schetsen we de situatie van de laagste lonen in onze economie. We tonen aan dat een verhoging van het wettelijk minimumloon absoluut sociaal en economisch noodzakelijk is. Onze. De socialistische vakbond heeft eind juni beslist om de collectieve arbeidsovereenkomst die bepaalt dat de brutolonen van het Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) met 1,1% worden opgetrokken, niet te ondertekenen. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) neemt daar akte van

Ledenvergadering SP Hengelo stelt programma enDe niet-verhoging van de minimumlonen in de NAR: hoe zat

De sector heeft geen minimumloon vastgelegd. In sommige sectoren is geen minimumloon afgesproken en dan geldt het nationaal gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI) vastgelegd door de Nationale Arbeidsraad (NAR) in CAO nr. 43. Voorbeeld 1: Lies is 26 jaar en werkt reeds 3 jaar voor de firma Zus en zo (PC nr. 335) Deze bedragen zullen gelden per 1 juli 2018. Het minimumloon is het bedrag dat je als werknemers minimaal moet ontvangen van je werkgever. Dit zorgt ervoor dat je als werknemer beschermd wordt tegen onderbetaling. Alle werknemers vanaf 22 jaar hebben recht op het wettelijke minimumloon, voor werknemers jonger dan 22 jaar geldt het minimumjeugdloon Vind snel de tabellen van 2021, 2020, 2019, 2018 en 2017 voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Voor andere tabellen wijzen we u de weg Daarenboven met een gewaarborgd minimumbedrag van 61,22 euro. 2. Ik word ziek in het buitenland waardoor ik niet tijdig terug ben op het werk. Wat moet ik doen? Voor de extra dagen dat je ziek bent, heb je recht op gewaarborgd loon ten laste van je werkgever tot max.1 maand

 • Skoda Yeti 1.4 TSI.
 • SteigerhoutTrend review.
 • Sparta R5e display.
 • Dubbele carport afmetingen.
 • How to cancel ESPN player subscription.
 • AXA online banking.
 • Banaan eiwit recept.
 • Groene Ontwikkelzone Gelderland.
 • Metallica zanger.
 • Jaeger LeCoultre horloge bandjes.
 • Bungalow gaia Tamarit.
 • How to download photo album from Facebook group.
 • Vitamine B12 drank.
 • Nik en Nik leren jasje Mrs.
 • Hoe diep is een konijnenhol.
 • Klimop bestrijden met azijn.
 • Haai ei.
 • Mooiste vrouw ter wereld aller tijden.
 • Rekenen groep 1.
 • Roger moore english.
 • KNVOL inloggen.
 • Kijkshop Den Bosch.
 • Nieuwe spelers Sparta Enschede.
 • Cheesecake, no bake.
 • Tourist ticket dubai metro.
 • Dr Schafroth AMC.
 • De droomfabriek babymuts.
 • Middeleeuwse steden België.
 • Begeleid wonen jongvolwassenen Limburg.
 • Hersenontsteking kind.
 • Disney intro.
 • Oefentherapie inversietrauma.
 • Kat plast niet na operatie.
 • Baby komt 's nachts vaker dan overdag.
 • Camping Frankrijk Normandië.
 • Nefit trendline ii hrc30 cw5 easy thermostaat.
 • أسعار القرى السياحية بمرسى علم.
 • Grubbenvorst aan de Maas.
 • Kwekerij te koop aangeboden.
 • Montessorischool Amsterdam Zuidoost.
 • Motorcrossbaan Overijssel.